Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet

 

Dr. Csathó Árpád

 

 

 

 

 

Vezető: Dr. Csathó Árpád egyetemi docens
Vezető elérhetősége: arpad.csatho@aok.pte.hu / +36-72-536-256
Címe: 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Az intézet honlapja: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/180

 

Fő profil

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének egyik fő profilja a graduális és posztgraduális oktatás, hogy az orvostanhallgatókat megismertesse azon korszerű, az orvosláshoz szervesen kapcsolódó magatartástudományi ismeretekkel, melyek jövendő hivatásuk gyakorlásához elengedhetetlenül szükségesek, valamint lehetőséget adjon az orvos-beteg kapcsolat kommunikációs és egyéb készségeinek elsajátítására. Az oktatás mellett az Intézet kiemelt tevékenysége a tudományos munka, amely az alapkutatásoktól a klinikai alkalmazott kutatásokig terjed. E két fő tevékenységen kívül, tréningeket és kurzusokat szervez a kar hallgatói és munkatársai számára, melyek által fejleszthetik készségeiket, képességeiket a hatékonyabb munkavégzés és tanulás érdekében, illetve segítséget kaphatnak életvezetési kérdésekben.

 

Tanszékek

Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/180/index/almenu/407 


Klinikai Magatartástudományi Tanszék
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/180/index/almenu/608 


Oktatás

A PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet az Általános Orvos, a Fogorvos és a Biotechnológia Szakokon valamint a Gyógyszerésztudományi Karon oktat kötelező tárgyakat, elektív és fakultatív kurzusokat, magyar, angol és német nyelven.
Az oktatott tárgyak és kurzusok részletes leírásai megtalálhatók az Intézet honlapján: https://aok.pte.hu/hu/egyseg/180/oktatas 

PTE Általános Orvostudományi Kar, Általános Orvos Szak

Magyar nyelven

Angol nyelven

Német nyelven

Kötelező tárgyak

Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia)

Behavioral Science 1 (Medical Anthropology)

Verhaltenswissenschaft 1. (Medizinische Anthropologie)

Magatartástudomány 2. (Orvosi etika)

Behavioural Science 2 (Medical Ethics)

Verhaltenswissenschaft 2. (Medizinische Ethik)

Magatartástudomány 3. (Orvosi szociológia)

Behavioural Science 3 (Medical Sociology)

Verhaltenswissenschaft 4. (Neuropsychologie)

Magatartástudomány 4. (Neuropszichológia)

Behavioral Science 4 (Neuropsychology)

Medizinische Psychologie und Soziologie

Magatartástudomány 5. (Orvosi pszichológia)

Behavioural Science 5 (Medical Psychology)

 

Elektív és fakultatív kurzusok

7 elektív kurzus

5 elektív kurzus

10 elektív kurzus

22 fakultatív kurzus

27 fakultatív kurzus

6 fakultatív kurzus

 

PTE Általános Orvostudományi Kar, Fogorvos Szak

Magyar nyelven

Angol nyelven

Német nyelven

Kötelező tárgy

Etikai és magatartástudományi alapismeretek fogorvosoknak

Medical Ethics and Behavioral Science for Dentists

Ethische und verhaltenswissenschaftliche Grundkenntnisse für Zahnmediziner

Elektív és fakultatív kurzusok

8 elektív kurzus

6 elektív kurzus

8 elektív kurzus

18 fakultatív kurzus

17 fakultatív kurzus

6 fakultatív kurzus

 

PTE Általános Orvostudományi Kar, Biotechnológia Szak

Angol nyelven

Kötelező tárgy: Ethics

Fakultatív kurzusok: 2

 

PTE Gyógyszerésztudományi Kar

Magyar nyelven

Német nyelven

Elektív és fakultatív kurzusok

2 elektív kurzus

1 elektív kurzus

2 fakultatív kurzus

 

 

Kutatás

Klinikai Magatartástudományi Kutatócsoport
A kutatócsoport a klinikai kutatások széles skáláját öleli fel. Vizsgálataik középpontjában helyezkedik el a neurológiai, belgyógyászati és a pszichiátriai betegségek biopszichoszociális és társadalmi hátterének megértése. Vizsgálataik multidiszciplinárisak, erőteljesen merítenek a kognitív pszichológia, neurológia, filozófia, etika, pszichoszomatika és a pszichiátria ismeretanyagából. Főbb kutatási területeik közé tartozik a klinikai neuropszichológia, egészségpszichológia, etika, pszichoterápia. A klinikai neuropszichológia kutatási területe a Parkinson-kór, a temporális lebeny epilepszia kognitív hátterének vizsgálata. Az egészségpszichológia a belgyógyászati betegségekre (diabetes, kardiovaszkuláris betegségek) fókuszál. A bioetikai kutatás központi témája a genetikai beavatkozások etikai kérdései. A pszichoterápiás kutatás neurotikus kórképek rehabilitációs kezelésének hatékony formáját vizsgálja. Tagok: Dr. Karádi Kázmér (vezető kutató, kazmer.karadi@aok.pte.hu), Dr. Tiringer István (vezető kutató, istvan.tiringer@aok.pte.hu), Hartung István, Dr. Laki Beáta

Alkalmazott Adattudományi és Mesterséges Intelligencia Csoport
A Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Adattudományi- és Mesterséges Intelligencia Csoportja a nagy mennyiségű adatok feldolgozására, azok menedzsmentjére és adatelemzésére összpontosít. Az adatkezelés, a statisztikus gépi tanulás és a mély tanulás technológiáinak legújabb eredményeit használja fel a projektjei során. A csoport elsődleges célja, hogy adatfeldolgozó-rendszereket és algoritmusokat építsen mintázatok kinyeréséhez, és különböző adatokból származó predikciókat generáljon. A csoport több ipari partnerrel áll kapcsolatban, mint a Microsoft, az IBM, az Arrow és az ESTS. Fő kooperációs partnerünk az ELTE Informatikai Kara. Vezető kutató: Dr. Feldmann Ádám (adam.feldmann@aok.pte.hu)

Egészségmagatartás Kutatócsoport
A kutatócsoport az egészségmagatartás különböző aspektusainak vizsgálatával foglalkozik, különös tekintettel a mentális egészségre és a munka/tanulás–magánélet egyensúlyra. Kutatásaik gyakorlati hasznosíthatósága is fontos számukra, ezért saját vizsgálati eredményeikre alapozott beavatkozásokkal, programokkal igyekeznek elősegíteni a hallgatók és egészségügyi dolgozók számára az egészséges életvitel kialakítását és fenntartását, valamint a mindennapi kihívásokkal való megküzdést. Az egészségmagatartás biológiai-, fizikai és pszichoszociális dimenziói közötti kölcsönhatásokat elsősorban kérdőíves felmérés révén kutatják, de sok esetben alkalmaznak kvalitatív módszereket is. Vizsgálataik főként az orvos-, fogorvos és gyógyszerészképzésben résztvevőkre, illetve az egészségügyi dolgozók körére terjed ki. Kutatási körükbe tartoznak még a hallgatók szakirány-választási preferenciái és egyetemi előmenetelét meghatározó tényezők is, valamint az interkulturális kompetenciát alakító tapasztalatok, hatások. Nyitottak az érdeklődő hallgatók bevonására a kutatásokba, akár szakdolgozati, akár TDK, vagy PhD munka keretében. Tagok: Dr. Birkás Béla (vezető kutató, bela.birkas@aok.pte.hu), Dr. Faubl Nóra, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Gács Boróka

Kognitív Idegtudományi Kutatócsoport
A csoport az idegtudomány és a kognitív pszichológia módszertanát kombinálva vizsgálja a humán viselkedést. Az alkalmazott módszertan integrálja a funkcionális képalkotás, az elektrofiziológia, és a pszichofizika módszertani megközelítéseit. A csoport tevékenységéből jelenleg három fő kutatási irány emelhető ki. Egyrészt, számos kísérletük irányul az akut fájdalom és az akut mentális fáradtság neurokognitív jellemzőinek a megértésére. Másrészt, vizsgálják a napjainkban egyre elterjedtebb internet, illetve okostelefon függőség jelenségkörét. Fő kérdésük az, hogy milyen strukturális és funkcionális idegrendszeri változásokat okoz az info-kommunikációs eszközök túlzott, függőséggel azonosítható használata. Végül, egy külön laboratórium végez kiterjedt kutatást virtuális valóságban végzett feladatokkal. A virtuális valóság létrehozása során az emberi test egyidőben egyszerre két helyen is megjelenhet. Kutatásaikban a mesterségesen létrehozott saját test egyidejű megkettőződésének normál és pszichopatológiai jelenségeit vizsgálják klinikai és normál populációban egyaránt. Csoportjuk szívesen fogad jelentkezéséket PhD hallgatói munkakörbe, illetve fogadja egyetemi hallgatók csatlakozását a tudományos diákköri kutatásokhoz. Tagok: Prof. Dr Kállai János (vezető kutató, janos.kallai@aok.pte.hu), Dr. Csathó Árpád (vezető kutató, arpad.csatho@aok.pte.hu), Dr. Darnai Gergely, Matuz András, Simon Eszter, Dr. Szolcsányi Tibor

 

Publikációk

A munkatársak kutatási eredményeiről megjelent publikációk elérhetők a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisban

 

Az elmúlt két év fontosabb hírei, eseményei, eredményei

Tanulástámogatási kurzus hallgatóknak – 2020-ban két alkalommal
„A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása az egészségügyben” tréning a kar munkatársainak és hallgatóinak – 2020-ban négy alkalommal, 2019-ben tíz alkalommal
A „Vezető 4 kulcsszerepe” képzés – 2019-ben 
Oktatói készségfejlesztő workshop – 2019-ben két alkalommal
Kommunikációs képzés az SBO munkatársai számára – 2019-ben

A Magatartástudományi Intézet kiadásában megjelent kiadványok az elmúlt két évben

Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Faubl Nóra, Polecsák Mária (szerk.): Ki az egészséges? Gondolatok, értelmezések az „Álomturné” film kapcsán. Hallgatói jegyzet – hallgatóktól (2020)
Varga Zsuzsanna, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna (szerk.): Fókuszban a hallgatók - hogyan oktassuk a következő orvosgenerációt? (2020)
Dr. Faubl Nóra, Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Németh Timea (szerk.): Kulturális sokféleség a PTE ÁOK oktatásában - az interkulturális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei (2019)

 

NKE tagok

Dr. Faubl Nóra, tudományos munkatárs – nora.faubl@aok.pte.hu
Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár – zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu
Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus – istvan.tiringer@aok.pte.hu
Dr. Varga József, egyetemi adjunktus – jozsef.varga@aok.pte.hu